(1)
SACHIN BHARDWAJ; DIKSHA KAUSHAL; SHWETA AGARWAL; PRIYA THAKUR; CHITRA KAUNDAL; POONAM SHARMA; DAIWAKSHI SHANDIL; ANIL KUMAR. SYNERGISTIC IMPACT OF HERBAL MEDICINE IN PEPTIC ULCER. IIJMPS 2022, 7, 10-15.